کاشمر بی تو کاشمربی من
اقتصاد مردمان کاشمر

به نام دوست

اساس وبنای اقتصادشهرستان کاشمر بر اساس کشاورزی و باغداریست که پیرامون آن ده ها شغل وصنعت وابسته البته در سطح محدود بسته نبدی وفروش در این شهرسان بستر اشتعال دیگر مردم را فراهم اورده است.

شهرستان کاشمر درای اصیل ترین محصولات باغی مانند انگور وانار بوده وکاشت صیفی جات وپرورش مزارع میوه های فصلی از جمله هندوانه وبیشتر طالبی وهمچنین گوجه فرنگی ،خیار ودیگر سبزیجات باارزش در مزارع وباغات تولید میشود.

با این وجود این شهرستان از لحاظ صنعت خصوصا صنایع مرتبط با کشت وزرع منطقه کاملا ضعیف بوده وهمین امر سبب فروش میدانی محصولات کشاورزی وباغی کاشمر شده است.

دو محصول استراتژیک کشاورزی کاشمر یعنی کشمش وزعفران سالهاست در رکود به سر میبرد وکاهش بیسابقه قیمت این دومحصول باعث ناامیدی کشاورزان وباغداران شده است .امیدست مسئولین محترم کشوری با عنایت به این موضوع تدبیری اندیشیده  وموجبات صادرات ورونق فروش این محصولات را فراهم آورند.

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ - محمد تاج محمدی کندری


log